Sušánka & partneři

Svěřenský fond

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovénemu účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta (obmyšleného).

Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka.

Nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. statutu, výhradně určený benificient.

Svěřenský fond v ČR

Rekodifikací občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byl dne 1. 1. 2014 do české právní úpravy zaveden nový pojem svěřenský fond. Tento pojem je upraven ve IV. oddílu § 1448 až § 1474.

Základní znaky svěřenského fondu

Naše služba západního světa investování

Svěřenský fond není v právním řádu neznámý, úpravu svěřenství nalezneme v rakouském občanském zákoníku od roku 1811 až do 2. července 1924, kdy byl tento institut zrušen a zcela utlumen. K opětovnému zavedení svěřenských fondů do českého právního řádu došlo rekodifikací občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 (zákon č. 89/2012 sb. Česká republika použila jako předlohu pro svěřenský fond občanský zákoník (Civil Code of Quebec) kanadské provincie Quebec, která má tento právní instrument úspešně zavedený od 1. ledna 1994. V současné době stoupá obliba a zakládání svěřenských fondů.

Zajímá Vás svěřenský fond a chtěl byste vědět jak Vám pomůže? V tomto oboru jsem odborníkem.

Jak založit svěřenský fond?

Svěřenský fond vzniká zápisem do evidence svěřenských fondů, nebo smrtí zůstavitele v případě, že jde o svěřenský fond zřízený pro případ smrti. Do fondu lze vložit i obchodní majetek (podíly) ve firmách.

Ve smlouvě je definován účel fondu, tzn. zda jde o svěřenský fond veřejně prospěšný nebo soukromý. Svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat (akceptace ve smlouvě). Zakladatel ustanoví formou notářského zápisu statut fondu.

Statut musí obsahovat alespoň:

Není-li uvedena doba trvání svěřenského fondu, platí, že fond je zřízen na dobu neurčitou.

Svěřenský fond vznikne v okamžiku, kdy svěřenský správce přijme pověření k jeho správě. Je–li svěřenských správců více, postačí, když pověření přijme alespoň jeden z nich. Byl-li však svěřenský fond zřízen pro případ smrti, vznikne až v okamžiku úmrtí zůstavitele.

Svěřenský fond v ČR

Kategorie
svěřenských fondů

Druhy majetku vyčleněného do svěřenského fondu

Princip fungování svěřenských fondů

Proč založit svěřenský fond?

Rodina

Fyzická osoba

Právnická osoba

Pokud přemýšlíte nad založením svěřenského fondu, ozvěte se nám. Během úvodní konzultace společně zjistíme, zda je pro vás tento produkt vhodný a rozhodneme o dalším postupu.

Správa svěřenského fondu

Zakladatel svěřenského fondu jmenuje, dohlíží a odvolává profesionálního svěřenského správce. Svěřenský správce má povinnost vykonávat funkci řádného hospodáře a plnit vůli zakladatele, která je uvedena ve statutu fondu.

Správcem svěřenského fondu může být každý svéprávný člověk, právnická osoba, ustanovuje-li to zákon, nebo více osob současně.

Správcem svěřenského fondů může být také zakladatel či obmyšlený svěřenského fondu. V takovém případě musí mít svěřenský fond ještě jednoho správce jako třetí nezávislou osobou a správci musí právně jednat společně.

Cena za založení svěřenského fondu

První konzultace ohledně problematiky založení svěřenského fondu je zdarma. Zde se společně pobavíme, jestli je vůbec svěřenský fond pro vás vhodným řešením či nikoli. Pokud se rozhodnete ve spolupráci pokračovat, cena za poradenství se pohybuje v jednotkách tisíců korun za konzultační hodinu. Je potřeba si uvědomit, že každý svěřenský fond je individuální, a cena se vždy liší dle potřeb a účelu zakladatele fondu. Cena za založení svěřenského fondu se pohybuje v jednotkách desítek tisíc korun a výš a odvijí se od náročnosti a účelu sveřenského fondu.

Zánik svěřenského fondu

Uplyne-li doba, na kterou byl svěřenský fond zřízen, a je–li dosaženo účelu, pro který byl zřízen (nebo rozhodne-li tak soud), správa svěřenského fondu končí. Byl-li svěřenský fond zřízen za soukromým účelem, končí jeho správa i v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění ze svěřenského fondu. Skončení správy ale nevede současně k zániku fondu, protože tím okamžikem by ztratil povahu samostatného vlastnictví.

Při zániku správy svěřenského fondu vydá svěřenský správce majetek tomu, kdo na něj má právo. Má se za to, že na majetek má právo obmyšlený, a pokud není, zakladatel svěřenského fondu, není-li žádný z nich, připadá majetek do vlastnictví státu. Svěřenský fond tedy zaniká až převodem majetku do vlastnictví oprávněné osoby.

Pokud přemýšlíte nad založením svěřenského fondu, ozvěte se nám. Během úvodní konzultace společně zjistíme, zda je pro vás tento produkt vhodný a rozhodneme o dalším postupu.

WordPress Lightbox

Novinka!

Inspirujte se naší knihou, která Vám otevře témata, které jste nevěděli, že vůbec existují.

Stáhnout analýzu dluhopisů

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.