Založení svěřenského fondu

Svěřenský fond v ČR

Rekodifikací občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byl dne 1. 1. 2014 do české právní úpravy zaveden nový pojem svěřenský fond. Tento pojem je upraven ve IV. oddílu § 1448 až § 1474.

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovénemu účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta (obmyšleného).

Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka.

Nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. statutu, výhradně určený benificient.

Základní znaky svěřenského fondu

 • Nemá právní subjektivitu
 • Má daňovou subjektivitu
 • Anonymita zakladatele a vlastnictví majetku
 • Benevolence při úpravě vztahů uvnitř svěřenského fondu
 • Dominance soukromoprávního dohledu nad svěřenským fondem
 • Oddělení právního vlastnictví majetku a ekonomického prospěchu z něj

Historie svěřenských fondů v ČR

Svěřenský fond není v právním řádu neznámý, úpravu svěřenství nalezneme v rakouském občanském zákoníku od roku 1811 až do 2. července 1924, kdy byl tento institut zrušen a zcela utlumen. K opětovnému zavedení svěřenských fondů do českého právního řádu došlo rekodifikací občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 (zákon č. 89/2012 sb. Česká republika použila jako předlohu pro svěřenský fond občanský zakoník (Civil Code of Qubec) kanadské provincie Quebec, která má tento právní instrument úspešně zavedený od 1. ledna 1994. V současné době stoupá obliba a zakladaní svěřenských fondů.

Zajímá Vás svěřenský fond a chtěl byste vědět jak Vám pomůže? V tomto oboru jsem odborníkem.

Jak založit svěřenský fond?

Svěřenský fond vzniká až zápisem do evidence svěřenských fondů, ledaže se jedná o svěřenský fond zřízený pro případ smrti, který vzniká již smrtí zůstavitele. Do fondu lze vložit i obchodní majetek (podíly) ve firmách.

Ve smlouvě se definuje účel fondu, zda jde o svěřenský fond veřejně prospěšný, anebo soukromý. Svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat (akceptace ve smlouvě). Zakladatel ustanoví statut fondu, a to formou notářského zápisu.

Statut musí obsahovat alespoň:

 • Označení svěřenského fondu
 • Označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku
 • Vymezení účelu svěřenského fondu
 • Podmínky pro plnění ze svěřenského fondu

Není-li uvedena doba trvání svěřenského fondu, platí, že fond je zřízen na dobu neurčitou.

Svěřenský fond vznikne v okamžiku, kdy svěřenský správce přijme pověření k jeho správě. Je–li svěřenských správců více, postačí, když pověření přijme alespoň jeden z nich. Byl-li však svěřenský fond zřízen pro případ smrti, vznikne až v okamžiku úmrtí zůstavitele.

Svěřenský fond v ČR

Svěřenský fond

Kategorie svěřenských
fondů

 • ochranný svěřenský fond
 • obchodní svěřenský fond
 • investiční svěřenský fond
 • zajišťovací svěřenský fond
 • rodinný svěřenský fond
 • diskreční svěřenský fond
 • testamentární svěřenský fond

Druhy majetku vyčleněného do svěřenského fondu

 • finanční majetek
 • hmotný majetek
 • nehmotný majetek
 • neexistující majetek

Princip fungování svěřenských fondů

Svěřenský fond

Správa svěřenského fondu

Zakladatel svěřenského fondu jmenuje, dohlíží a odvolává profesionálního svěřenského správce. Svěřenský správce má povinnost vykonávat funkci řádného hospodáře a plnit vůli zakladatele, která je uvedena ve statutu fondu.

Správcem svěřenského fondu může být každý svépravný člověk, právnická osoba, ustanovuje-li to zákon, nebo více osob současně.

Správcem svěřenského fondů může být také zakladatel či obmyšlený svěřenského fondu. V takovém případě musí mít svěřenský fond ještě jednoho správce jako třetí nezávislou osobou a správci musí právně jednat společně.

Cena za založení svěřenského fondu

První konzultace ohledně problematiky založení svěřenského fondu je zdarma. Zde se společně pobavíme, jestli je vůbec svěřenský fond pro vás vhodným řešením či nikoli. Pokud se rozhodnete ve spolupráci pokračovat, cena za poradenství se pohybuje v jednotkách tisíců korun za konzultační hodinu. Je potřeba si uvědomit, že každý svěřenský fond je individuální, a cena se vždy liší dle potřeb a účelu zakladatele fondu. Cena za založení svěřenského fondu se pohybuje v jednotkách desítek tisíc korun a výš a odvijí se od náročnosti a účelu sveřenského fondu.

Zánik svěřenského fondu

Uplyne-li doba, na kterou byl svěřenský fond zřízen, a je–li dosaženo účelu, pro který byl zřízen (nebo rozhodne-li tak soud), správa svěřenského fondu končí. Byl-li svěřenský fond zřízen za soukromým účelem, končí jeho správa i v případě, že se všichni obmyšlení vzdají práva na plnění ze svěřenského fondu. Skončení správy ale nevede současně k zániku fondu, protože tím okamžikem by ztratil povahu samostatného vlastnictví.

Při zániku správy svěřenského fondu vydá svěřenský správce majetek tomu, kdo na něj má právo. Má se za to, že na majetek má právo obmyšlený, a pokud není, zakladatel svěřenského fondu, není-li žádný z nich, připadá majetek do vlastnictví státu. Svěřenský fond tedy zaniká až převodem majetku do vlastnictví oprávněné osoby.

Proč založit svěřenský fond?

Rodina

 • Finanční zabezpečení v penzi
 • Zajištění sebe a svých blízkých
 • Ochrana náhle nabytého majetku před lehkovážným nakládáním
 • Ochrana náhle nabytého majetku
 • Ochrana majetku před exekucí před lehkovážným nakládáním
 • Ochrana zájmů a životních potřeb obmyšlených osob
 • Vytvoření ekonomické základny
 • Převod majetku na další generaci
 • Charitativní účely

Fyzická osoba

 • Mezigenerační transfer a uchování majetku
 • Péče o zestárlé rodiče
 • Ochrana dědictví
 • Skrytí vlastnictví a původ jakéhokoliv vyčleněného majetku
 • Zamezení neuvážlivého a rozmařilého utrávení peněz
 • Udržení celistvosti majetku a ochrana rodinného jmění
 • Hmotné zabezpečení nezletilých, studujících nebo marnotratných dětí

Právnická osoba

 • Nástupnictví
 • Způsob vyplácení zaměstnaneckých bonusů
 • Zajištění správy právnické osoby
 • Alternativa k zaměstnaneckým benefitům
 • Ochrana před insolvenčním řízením
 • Zajištění veřejně prospěšné činnosti
 • Zachování anonymity vlastnických struktur obchodních společností
 • Rozdělení majetku mezi společníky nebo jiné osoby

Pokud jste v situaci, kdy přemýšlíte nad založením svěřenského fondu, ozvěte se nám. Během úvodní konzultace společně zjistíme, zda je pro vás tento produkt vhodný, a rozhodneme o dalším postupu.

WordPress Video Lightbox Plugin

Stáhnout analýzu dluhopisů

* povinné pole
   

Online konzultace ZDARMA

Pro dokončení objednávky prosím pokračujte vybráním datumu a času.