Family office

Služby, které family office klientům poskytuje, zahrnují jak investiční poradenství – wealth management, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba filantropii a charitu. Každý profesionální family office je vždy řízen podle individuálních potřeb rodiny a firmy s cílem realizovat společnou vizi.

Proč využít
Family Office?


Největší výhodou Family Office tzv. rodinné kanceláře je správné, efektivní a pečlivé řízení vašeho rodinného bohatství a majetku. Další neméně důležitou výhodou je úspora času, který můžete věnovat do řízení podniku či jiných aktivit. Rodina může využít služeb rodinné kanceláře a sama se rozhodnout, které služby jsou pro ni užitečné.

Každá rodina má své unikátní potřeby, hodnoty, vášně a touhy.

Wealth Management
(privátní investiční poradenství)


Čím větší je vaše rodinné bohatství, tím spíše by se měl klást důraz na diversifikaci (rozložení investic a minimalizování rizika). Diversifikace se řadí k nejdůležitějším nástrojům pro zachování hodnoty majetku.

Podle investičních cílů se stanoví vhodná strategie a následně se monitoruje správné rozložení financí. Výzkumy ukazují, že bez plánování financí během následujících generací bohatství zmizí. Těmto možným hrozbám můžete předejít zvolením vhodného investičního portfolia, které vám i vaším generacím zajistí finanční svobodu.


Pro více informací kontaktujte zkušeného Family Officera. Jan Sušánka, EFA

Family Governance
(rodinný protokol)


Důležité je položit si otázky, které se týkají řízení firmy mezigeneračně a práce s předpokládaným nástupnictvím. Odpovědi na tyto otázky jsou prvním stavebním kamenem důležitých podnikatelských rozhodnutí a strategie. Je také důležitá správná komunikace, aby firma mohla úspěšně fungovat, ale zároveň nenarušovala rodinné vztahy. Správně nastavený family office pomůže s vytvořením rodinné ústavy, která zahrnuje základní principy soužití firmy a rodiny. Je nezbytné nastavit komunikační mechanismy tak, aby úspěšné fungování firmy neohrožovalo dobré rodinné vztahy a naopak.

Estate Planning, Trusts & Corporate Services
(majetkové plánování a korporátní služby)


Hlavním úkolem majetkového plánování a korporátních služeb je vhodné plánování majetku a jeho následný úspěšný převod na další generace v souladu s přáním a potřebami rodiny. Cílem je zajistit prevenci před neočekávanými událostmi, včetně tvorby předmanželských smluv nebo závětí omezujících likviditu a disponibilitu s majetkem rodinné firmy. Mnohé rodinné firmy investují do realitních a developerských projektů, které mohou být velmi užitečné pro doplnění struktury a alokace aktiv. Ve specifických případech se často využívá přínosů svěřenských fondů pro jejich flexibilitu, ochranu soukromí a možnosti vyčlenění rodinného majetku.

Succession Planning
(plánování nástupnictví)


Cílem je vybrat vhodné osoby, které převezmou vedení nebo klíčové role v rodinném podnikání. Důležitá je příprava v dostatečném předstihu na předání firmy nástupci, který má dostatečnou kvalifikaci a schopnosti, aby chod firmy byl zachován.

Tax and Legal Planning
(daňové a právní poradenství)


Daňové plánování má podstatnou roli při optimalizaci profitability podnikání a je často spojováno s tvorbou struktur ochrany majetku rodinné firmy. Vytvářením vhodných daňových struktur se řeší otázka mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění v případě tvorby holdingových uskupení. Zároveň mohou být také využívány instituty svěřenských fondů nebo nadací.

Právní otázky jsou nejvíce řešeny při procesech plánování nástupnictví, předávání rodinných firem a jejich následné využití. Jeden z prvků právní agendy je podpora při strukturování rodinných holdingů, ustavení rodinné rady, tvorba svěřenských fondů nebo dědických a nástupnických plánů. Klade se důraz také na průběžnou právní podporu a případné řešení sporů.

Charity and Philantrophy
(charita a filantropie)


V této době na trh vstupuje čím dál více firem zabývající se oblastí společenské odpovědnosti s úmyslem zapojení se do charitativních činností a filantropie. K těmto dobročinným aktivitám může být zřízen svěřenecký fond nebo nadace a family office vám bude také nápomocna se správou a nastavením strategie. Také bude korigovat dobročinné projekty a zároveň dohlížet nad těmito aktivitami a iniciativami rodinné firmy.

Výzkumy ukazují, že bez plánování majetku a financí během následujících generací bohatství zmizí.

Nezávazně kontaktovat
Jan Sušánka